Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης παροχής υπηρεσιών (φιλοξενίας, υποστήριξης, κατασκευής, κτλ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – ΟΡΟΙ

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης παροχής υπηρεσιών. Ως “Εταιρεία”, αναφέρεται η ιδιοκτήτρια επιχείρηση της ιστοσελίδας με διακριτικό τίτλο “ClickProject.gr”, με Α.Φ.Μ. 153456327, έδρα την Αθήνα, οδός Χείρωνος αρ.1. ΤΚ:11635. και ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών. Ως “Πελάτης”, “Επιχείρηση”, “Διαχειριστές”, κτλ. αναφέρονται οι συνεργάτες-πελάτες της εταιρείας και οποιοσδήποτε τρίτος, οι οποίοι κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο.

1) Η Εταιρεία παρέχει δωρεάν 24/7 τεχνική υποστήριξη για ζητήματα φιλοξενίας του ηλεκτρονικού καταστήματος του πελάτη. Η δωρεάν τεχνική υποστήριξη δεν καλύπτει προβλήματα ή αστοχίες που προκύπτουν από ενέργειες του πελάτη, ο οποίος κατ’ εξακολούθηση, πειραματικά, εσκεμμένα ή κατά λάθος, χρησιμοποιήσει εσφαλμένα πίνακες ελέγχου φιλοξενίας.

2) Η Εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από τον δικτυακό τόπο του πελάτη. Επιπρόσθετα, δεν εγγυάται την παρουσίαση οποιουδήποτε είδους που εμφανίζεται μέσα στο δίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Ακόμη δεν εγγυάται την εμπορική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων από άλλους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, λόγω καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή παράλειψη τρίτων.

3) Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του virtual server θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος (π.χ. Διακοπή ρεύματος από λάθος υπαλλήλου υπεύθυνου για τους server ή λόγω διακοπής παρόχου ηλεκτροδότησης, ψηφιακή ή φυσική επίθεση στα συστήματα της εταιρείας, κτλ.). Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρήση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών φιλοξενίας που προσφέρει. Η Eταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, η οποία προκύπτει από λόγους που δεν οφείλονται στην Εταιρεία (π.χ. ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμος για επικοινωνία στα στοιχεία επικοινωνίας που υπέβαλε στην Εταιρεία ώστε να ενημερωθεί για οποιοδήποτε ενδεχόμενο πρόβλημα).

4) Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο πελάτης (ή οι χρήστες/μέλη που χρησιμοποιούν τον δικτυακό του τόπο) διοχετεύουν υλικό ή πληροφορίες στον virtual server που του έχει παραχωρηθεί, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, copyright, είναι απρεπούς, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοια περίπτωση η εταιρεία μπορεί να ακυρώσει το παρόν συμφωνητικό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τον πελάτη.

5) Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί επιπρόσθετες υπηρεσίες που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του συνολικού κόστους που αναγράφεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό-προσφορά, τότε πραγματοποιείται αναπροσαρμογή σύμφωνα με τους εκάστοτε τιμοκαταλόγους της Εταιρείας.

6) Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο διακομιστής (virtual server) που φιλοξενείται ο δικτυακός του τόπος ελέγχεται ηλεκτρονικά από την Εταιρεία και ότι η φυσική του τοποθεσία βρίσκεται στην Ελλάδα.

7) Οι ώρες εκπαίδευσης έχουν ακαδημαϊκή διάρκεια (45 λεπτά) και πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης στις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Εταιρείας ή άλλης ώρας μόνο κατόπιν συμφωνίας.

8) Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται κατά σειρά προτεραιότητας αιτημάτων και πραγματοποιείται χρονικά κατά βούληση της εταιρείας, με μέγιστο χρόνο έναρξης εργασιών τις 10 εργάσιμες ημέρες (εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά ζητημάτων λειτουργικότητας και φιλοξενίας που δεν προκαλούνται από αστοχίες του χρήστη, όπου προτεραιότητα είναι η υψηλότερη δυνατή).

9) H παροχή τεχνικής υποστήριξης δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία όποτε συνδράμουν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. Πρόβλημα υγείας που μπορεί να αποδειχθεί νομίμως) ή φυσικές καταστροφές.

10) Σε περίπτωση που, για λόγους που δεν ευθύνεται η Εταιρεία, ο Πελάτης δεν επιθυμεί την ολοκλήρωση του παρόντος έργου μετά την αποδοχή της προσφοράς και της χρήσης των υπηρεσιών, τότε:

– Αν για λόγους που δεν οφείλεται η Εταιρεία δεν έχει υλοποιηθεί καμία υπηρεσία που

περιγράφεται σε αυτό το συμφωνητικό, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται, δημιουργείται

πιστωτικό στον λογαριασμό του Πελάτη το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο με υπηρεσίες και προϊόντα της Εταιρείας.

– Αν για λόγους που οφείλεται η Εταιρεία δεν έχει υλοποιηθεί καμία υπηρεσία που περιγράφεται σε αυτό το συμφωνητικό, η προκαταβολή επιστρέφεται ολόκληρη.

– Αν έχει πραγματοποιηθεί μέρος των υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτό το συμφωνητικό, τότε υπολογίζονται τα αντίστοιχα κόστη, και βάση συμψηφισμού του ποσού προκαταβολής, πιστώνεται ή απαιτείται από τον Πελάτη η χρηματική διαφορά. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρία θα παραδώσει στον Πελάτη όλο το λογισμικό και δημιουργικό που έχει αναπτυχθεί ή σχεδιαστεί ως εκείνη τη στιγμή.

12) Σε περίπτωση που ο Πελάτης καθυστερήσει να παραδώσει μέρος ή όλο το απαραίτητο ηλεκτρονικό υλικό μέσα σε 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, η Εταιρία θα παραδώσει στον Πελάτη όλο το λογισμικό και δημιουργικό που έχει αναπτυχθεί ή σχεδιαστεί ως εκείνη τη στιγμή και ο Πελάτης καταβάλει το αντίστοιχο ποσό περάτωσης εργασιών της Εταιρείας.

13) Ο ιστότοπος θα αναγράφει στο τέλος κάθε σελίδας «κατασκευή ιστοσελίδων ClickProject» ή «created by ClickProject», ή παρόμοιο σχόλιο με παραπομπή στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας στην διεύθυνση www.clickproject.gr. ∆εν επιτρέπεται η αφαίρεση ή μεταβολή της αναγραφής, καθώς και καμίας προσθήκης ηλεκτρονικού υλικού στον ιστότοπο που να υπονοεί ή υποδείχνει το αντίθετο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης της αναγραφής σε περίπτωση που ο ιστότοπος αλλάξει από τον πελάτη σε σχέση με την κατάσταση που ήταν κατά τον χρόνο παράδοσης.

14) Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που προέρχονται από τρίτους, όπως για παράδειγμα χρόνους δημιουργίας τραπεζικών λογαριασμών e-commerce, εκτυπώσεων τυπογραφείων, παραδόσεων ταχυμεταφορέων κλπ. Ο χρόνος παράδοσης του ιστοτόπου που αναφέρεται παραπάνω ισχύει μόνο όταν ο Πελάτης έχει παραδώσει στην Εταιρεία όλο το απαραίτητο ηλεκτρονικό υλικό ή τις απαιτούμενες πληροφορίες για την περάτωση του έργου συνολικά στην αρχή της συνεργασίας.

15) Η Εταιρεία μπορεί να δημοσιεύει ηλεκτρονικά ή εντύπως το όνομα ή επωνυμία του πελάτη ως μέρος του portfolio της, ανεξαρτήτως της ισχύος αυτού του ιδιωτικού συμφωνητικού. Σε καμία περίπτωση δεν θα δημοσιεύονται προσωπικά δεδομένα χωρίς προηγούμενη συνεννόηση.

16) Η Εταιρεία παραχωρεί τα πνευματικά δικαιώματα των παραγόμενων αρχείων στον Πελάτη, οποιουδήποτε λογισμικού αναπτύξει ή δημιουργήσει για την χρήση στον ιστοτόπο του Πελάτη. Ο Πελάτης δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιήσει το λογισμικό που ανέπτυξε η Εταιρία για τον συγκεκριμένο ιστοτόπο, μόνο για τις ανάγκες του Πελάτη. Ρητά αναφέρεται ότι απαγορεύεται η οποιαδήποτε μεταβίβαση ή πώληση του λογισμικού ή δημιουργικού σε τρίτους.

17) Η Εταιρεία διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα των πηγαίων αρχείων κώδικα, σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού που δημιουργεί για λογαριασμό του πελάτη.

18) Η παράδοση του ιστοτόπου πραγματοποιείται μόνο κατά την ολική εξόφληση της οικονομικής οφειλής του Πελάτη.

19) Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η κατάταξη της ιστοσελίδας του από τις μηχανές αναζήτησης δεν ελέγχεται από την εταιρεία.

20) Κατά την ολοκλήρωση και παράδοση του Έργου, η Εταιρεία θα παραδώσει στον Πελάτη τους κωδικούς πρόσβασης, ώστε ο Πελάτης να μπορεί οποτεδήποτε να παρέμβει και να τον τροποποιήσει και να είναι εντελώς ανεξάρτητος κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

21) Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει στον Πελάτη καμία υπηρεσία που δεν αναφέρεται στο παρόν συμφωνητικό (κάθε συμφωνητικό έχει ισχύ για τις αντίστοιχες παροχές που περιλαμβάνει).

22) Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει στον Πελάτη κανένα υλικό προς χρήση (κείμενα, εικόνες, όρους χρήσης, πολιτικές επιστροφών, πολιτική απορρήτου κτλ.) και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο του ιστοτόπου σε καμία περίπτωση. Εντούτις, αναλαμβάνει να καθοδηγήσει και να συμβουλεύσει σχετικά τον Πελάτη σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τα “στάνταρ” της αγοράς, χωρίς καμία νομική ή άλλη υποχρέωση.   

Διευκρίνιση: H Εταιρεία δεν έχει καμία γνώση, υποχρέωση παροχής στον Πελάτη, εξουσιοδότηση παροχής στον Πελάτη ή οποιαδήποτε νομική πιστοποίηση σχετική με τον νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR Law & GDPR Cookie Law*), όπως συμβαίνει και σε κάθε εταιρεία πληροφορικής διεθνώς.

*Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (EU) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 περί προστασίας των φυσικών προσώπων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Journal of Laws UE.L No. 119, p. 1) («GDPR»)

Η συγγραφή των όρων και των πολιτικών που απορρέουν από τους ανωτέρω νόμους και εφαρμόζουν στον τρόπο λειτουργείας της εκάστοτε επιχείρησης, είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη. Μπορούμε να συμβουλεύσουμε, να καθοδηγήσουμε και να βοηθήσουμε (χωρίς νομική ή άλλη υποχρέωση) την διαδικασία υλοποίησης των όρων και των πολιτικών απορρήτου και cookies, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε νομικά το αποτέλεσμα. Η αυτοψία και η αναλυτική διερεύνηση για την εφαρμογή των νόμων είναι εργασία με αποκλειστικά νομική υπόσταση και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από επαγγελματίες νομικούς. Όπως συμβαίνει και με κάθε περιεχόμενο που βρίσκεται στην σελίδα του Πελάτη, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Πελάτη από λανθασμένη υλοποίηση του νόμου GPDR ή των όρων χρήσης, καθώς και εξαιρείται από κάθε αξίωση που έχει σχέση με τον νόμο Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ρητά ότι η Εταιρεία δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την εφαρμογή του νόμου GDPR περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (είτε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) μέσω της ιστοσελίδας ή άλλων υπηρεσιών που παρέχονται στον Πελάτη από την Εταιρεία.

21) Αναπροσαρμογές του ΦΠΑ επιβαρύνουν τον Πελάτη.

22) Τα‌ ‌πακέτα‌ ‌φιλοξενίας παρέχονται ‌από‌ ‌την‌ ‌Εταιρία‌ ‌για την ‌φιλοξενία ιστοσελίδων και αλληλογραφίας. Δεν παρέχονται ώστε να λειτουργούν για τρίτους σκοπούς, όπως π.χ. χρήση τους ως αποθηκευτικού χώρου, gaming servers, streaming video servers ή ως mail servers. Για μεγαλύτερες ανάγκες από μια εταιρική ιστοσελίδα ή ένα κανονικού μεγέθους e-shop όπου χρειάζεται ένας αποκλειστικός server (για υψηλές απαιτήσεις με δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες), o Πελάτης μπορεί να επιλέξει τον σκοπό λειτουργίας της φιλοξενίας σε αυτόνομους διακομιστές σε συνεννόηση με την εταιρεία.

23) Ο ‌Πελάτης‌ ‌δεν‌ ‌επιτρέπεται‌ ‌να‌ ‌εκτελεί οποιαδήποτε κακόβουλη λειτουργία.

24) Ο Πελάτης οφείλει να κάνει ορθή χρήση της φιλοξενίας. Ειδικότερα, για την χρήση δίσκου, ο ‌Πελάτης‌ ‌οφείλει‌ ‌να‌ ‌μην πραγματοποιεί‌ ‌χρήση‌ ‌μεγαλύτερη του ορίου ‌inodes‌. Οι δομές δεδομένων, inodes‌, χρησιμοποιούνται‌ ‌για‌ ‌να‌ ‌αποθηκεύονται‌ ‌πληροφορίες‌ ‌σχετικά‌ ‌με‌ ‌ένα‌ ‌αντικείμενο‌ ‌στο‌ ‌σύστημα‌ ‌αρχείων,‌ ‌όπως‌ ‌ένα‌ ‌αρχείο‌ εικόνας ή κειμένου, ‌ή‌ ‌ένας‌ ‌φάκελος και αποτελούν πεπερασμένα φυσικά όρια σκληρών δίσκων. Ο‌ ‌συνολικός‌ ‌αριθμός‌ ‌των‌ ‌inodes‌ ‌δείχνει‌ ‌τον‌ ‌αριθμό‌ ‌των‌ ‌αρχείων‌ ‌και‌ ‌φακέλων‌ ‌που‌ ‌χρησιμοποιεί ‌ο‌ ‌Πελάτης,‌ ‌συμπεριλαμβανομένων‌ ‌όλων‌ ‌των‌ ‌δεδομένων‌,‌ ‌όπως‌ ‌αρχείων‌ ‌της‌ ‌ιστοσελίδας,‌ ‌μηνύματα‌ ‌ηλεκτρονικού‌ ‌ταχυδρομείου‌, ρυθμίσεων ‌κτλ. ‌Τα‌ ‌inodes‌ ‌αναφέρονται‌ ‌σε‌ ‌κάθε‌ ‌ξεχωριστό‌ ‌αντικείμενο‌ ‌και‌ ‌όχι‌ ‌στο‌ ‌μέγεθος‌ ‌αυτών. Περιορίζονται από την Εταιρία για λόγους ορθής λειτουργίας των δίσκων των servers (διακομιστών). H‌ ‌υπερβολική χρήση‌ ‌πόρων‌ συστήματος‌ ‌δεν‌ ‌είναι‌ ‌αποδεκτή.‌ ‌Η‌ ‌Εταιρεία‌ ‌διατηρεί‌ ‌το‌ ‌δικαίωμα‌ ‌να‌ περιορίσει άμεσα ή να τερματίσει διεργασίες του Πελάτη που προκαλούν θέματα υπερφόρτωσης ή ζητήματα σταθερότητας σε υπηρεσίες.

Πρόσθετα, σε‌ ‌περίπτωση‌ ‌που‌ ‌η‌ ‌χρήση‌ ‌των‌ ‌υπηρεσιών‌ ‌της‌ ‌Εταιρείας‌ ‌από‌ ‌τον‌ ‌πελάτη‌ ‌δημιουργεί,‌ ‌κατά‌ ‌την‌ ‌κρίση‌ ‌της‌ ‌Εταιρίας,‌ ‌πέρα‌ ‌από‌ ‌τα ‌επιτρεπτά‌ ‌όρια,‌ ‌υπερφόρτωση‌ ‌του‌ ‌εξοπλισμού‌ ‌και‌ ‌των‌ ‌πόρων‌ ‌της‌ ‌Εταιρείας,‌ ‌η‌ ‌Εταιρεία‌ ‌μπορεί‌ ‌να‌ ‌αναστείλει‌ ‌την‌ ‌λειτουργία‌ ‌του‌ ‌λογαριασμού‌ του Πελάτη, ‌μέχρι‌ ‌να‌ ‌καθοριστεί‌ ‌και‌ ‌να‌ ‌επιλυθεί‌ ‌η‌ ‌αιτία‌ ‌της‌ ‌υπερφόρτωσης.‌ ‌ ‌

Η‌ ‌Εταιρεία‌ ‌διατηρεί‌ ‌το‌ ‌δικαίωμα‌ ‌εξουδετέρωσης‌ ‌εντατικών‌ ‌μηχανισμών‌ ‌που‌ ‌επιβαρύνουν‌ ‌τους‌ ‌πόρους‌ ‌των‌ ‌διακομιστών.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει, ακόμα και απροειδοποίητα αν χρειαστεί, την διαθεσιμότητα σύνδεσης του ιστοτόπου όταν για οποιοδήποτε λόγο αυτός προκαλεί δυσλειτουργία του virtual server ή όταν ο πελάτης παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν συμφωνητικό. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού φιλοξενίας για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της υπηρεσίας σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρεία ή σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα

κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες την Εταιρεία και θα την καλύψει από κάθε χρηματικό κόστος συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρείας εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του virtual server που θα φιλοξενηθεί η ιστοσελίδα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα του πελάτη.

Γενικές πληροφορίες όρων χρήσης

Ορθή χρήση Πακέτων Φιλοξενίας

 • Ο κάθε πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.
  Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server ορίζεται το 10 % των συνολικών πόρων του server, το οποίο είναι υπεραρκετό για της καθημερινές απαιτητικές λειτουργίες οποιουδήποτε website ή e-shop.
  Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο account του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 10% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται εγκαίρως ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Αν μετά την ενημέρωση, το account του πελάτη συνεχίζει να παρουσιάζει αυξημένη κατανάλωση των συνολικών πόρων του server, τότε η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να περιορίσει τις διεργασίες χωρίς άλλη σχετική ενημέρωση του πελάτη ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση.
 • Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για χρήση εντός των account των πελατών της Εταιρίας ClickProject. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζομένων σε άντληση γραφικών, κειμένων ή κώδικα από sites τρίτων, υλικού που βρίσκεται σε server της Εταιρίας, εκτέλεση προγραμμάτων proxy, file sharing, banner exchange κ.λ.π.
 • Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc bot και chatrooms, λόγω του υπερβολικού φόρτου που προκαλούν οι παραπάνω διεργασίες και εφαρμογές στους servers.
 • Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει στους σκληρούς δίσκους της Εταιρίας, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει την ορθή χρήση ή τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά και συμφωνηθέντα όρια.
 • Τα πακέτα φιλοξενίας, δίνονται από την Εταιρία μόνο για ορθή χρήση web site και email. H χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή σε καμία περίπτωση. Απαγορεύεται η εκτέλεση αυτόνομων διεργασιών (cron jobs, processesweb spider, indexersbit torrent) για παράνομη διακίνηση αρχείων, file-sharingpeer-to-peer, gaming serversmail serverstreaming, άμεση και έμμεση αναμετάδοση video μεγαλύτερη των 15MΒ. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας από τον πελάτη δημιουργεί, κατά την κρίση της Εταιρίας, πέρα από τα επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της Εταιρίας, η Εταιρία μπορεί να διακόψει προσωρινά την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να εντοπιστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης του συστήματος και της υπερβολικής χρήσης των πόρων. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης ενδεχόμενων διεργασιών ή ψηφιακών μηχανισμών που επιβαρύνουν ή εξαντλούν τους πόρους των διακομιστών, όπως την CPU και την RAM.

Cookies

 • Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη – επισκέπτη μιας σελίδας που χρησιμοποιεί cookies. Δημιουργούνται όταν χρησιμοποιείται οποιοσδήποτε browser για την επίσκεψη μιας σελίδα η οποία τα χρησιμοποιεί για να καταγράφει τις ενέργειες και τις κινήσεις του χρήστη μέσα στο site, τις προτιμήσεις του ή για να αποθηκεύονται προς ευκολία του χρήστη τα στοιχεία login. Δεν χρησιμοποιούνται για να αποκαλύψουν την ταυτότητα του χρήστη ή άλλα προσωπικά στοιχεία ενώ δεν μπορούν να δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στον υπολογιστή του χρήστη. Ο λόγος χρήσης τους είναι για λόγους marketing και βελτιστοποίησης των υπηρεσιών που προσφέρει μια ιστοσελίδα.
  Συγκεκριμένα, τα cookies περιέχουν:
  – Το όνομα του server από το οποίο στάλθηκε το cookie
  – Τον χρόνο ‘ζωής’ του cookie
  – Μια παράμετρο, συνήθως έναν τυχαίο αριθμό
  Στον ιστότοπο clickproject.gr τα cookies χρησιμοποιούνται για να καταγράφουν την διάρκεια της επίσκεψης ή την συμπεριφορά των επισκέψεων στο site με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας χρήστη . Σε κάθε περίπτωση, με την οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας μας θεωρούμε ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στην σελίδα Πολιτική Cookies

Χρήση inodes (κόμβων) – ισχύει μόνο για τη δοκιμαστική φιλοξενία ή πολύ μικρού κόστους εξατομικευμένη φιλοξενία (π.χ. one page website).

 • Ένα inode είναι μια δομή δεδομένων που χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με ένα αντικείμενο στο σύστημα αρχείων, όπως ένα αρχείο ή φάκελο.
  Ο συνολικός αριθμός των inodes του λογαριασμού δείχνει τον αριθμό των αρχείων και φακέλων που έχετε και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα δεδομένα σας, όπως αρχεία της ιστοσελίδας σας, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ. Τα inodes αναφέρονται σε κάθε ξεχωριστό αντικείμενο και όχι στο μέγεθος αυτών.
  Τα όριο ορθής χρήσης εφαρμόζεται ανά λογαριασμό και κυμαίνεται από 200.000 ως 500.000 ανάλογα τον τύπο του, για την αποφυγή κατάχρησης του δίσκου των διακομιστών. Αν το σχετικό όριο ξεπεραστεί ο λογαριασμός σας δεν θα είναι σε θέση να εγγράψει νέα αρχεία στον δίσκο.

Περιγραφή υπηρεσιών Cloud hosting

 • VPS Web hosting: Εάν αγοράσετε Web Hosting , το site σας βρίσκεται μέσα σε έναν cloud server. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ (π.χ. ειδησεογραφικό site) Ή ΕΝΑ E-SHOP ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΤΟ VPS HOSTING ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ (ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΑΡΟΧΟ ΔΙΕΘΝΩΣ) ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, όπως για παράδειγμα ένας Dedicated Server. Ρωτήστε μας σχετικά με τις ανάγκες τους project σας ώστε να αναλύσουμε πλήρως τις απαιτήσεις σας και να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τα κόστη που εφαρμόζουν στην περίπτωση σας.

Email

 • Το όριο για το inbox των email είναι ανάλογο του πακέτου φιλοξενίας σας, ενώ ο αριθμός των email accounts που μπορείτε να ανοίξετε είναι ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ.
 • O πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του Internet το οποίο ορίζεται στην αποστολή 100 email ανά ώρα ανά domain name.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αντιγραφή περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας ή και άλλων ιστοσελίδων όπου η εταιρεία διατηρεί προφίλ (λογαριασμούς, όπως π.χ. Facebook, Instagram κτλ.), με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε υλικό (κείμενα, εικόνες, κτλ.), χωρίς την έγγραφη άδεια της clickproject.gr.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της ιστοσελίδας με διακριτικό τίτλο και διεύθυνση Clickproject.gr, δεν έχει καμία νομική, αστική ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για :

 • τυχόν ζημίες, βλάβες που μπορεί να προκληθούν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας από την χρήση αυτής,
 • δεν εγγυάται την συνεχόμενη λειτουργία της, ενώ το περιεχόμενο της δεν αποτελεί νομική ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική συμβουλή.

Επίσης δεν έχει καμία ευθύνη προς τρίτους που αξιώνουν ευθύνες από τους χρήστες της ιστοσελίδας. Κάθε επισκέπτης με την χρήση της ιστοσελίδας, θεωρείται ότι κατανοεί πλήρως και συμφωνεί απόλυτα με τους παρόντες όρους χρήσης και οφείλει να τους διαβάσει προσεκτικά.

Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους, θα πρέπει άμεσα να τερματίσει οποιοδήποτε επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η εταιρεία μπορεί να τροποποιεί τους παρόντες όρους όποτε το κρίνει απαραίτητο. Δεν υποχρεούται να ενημερώσει για τις αλλαγές αυτές τους χρήστες της ιστοσελίδας με κανέναν άλλον τρόπο πέραν της δημοσίευσης αλλαγών στην παρούσα σελίδα.  Κάθε εκ νέου χρήση της ιστοσελίδας μετά την αλλαγή των όρων χρήσεως, θα συνιστά απόλυτη κατανόηση και αποδοχή των όρων εκ νέου από τους επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας.

Ακόμη, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών συνδέσμων που ίσως εμφανιστούν στην ιστοσελίδα και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο τους, την πολιτική προστασίας του απορρήτου, τις βλάβες που ενδεχομένως να προκαλέσουν, την ποιότητα του περιεχομένου και την αξία ή ορθότητα των υπηρεσιών τους.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει να την χρησιμοποιεί ορθά και με τον προβλεπόμενο τρόπο. Απαγορεύεται ρητά:

 • οποιοδήποτε παροχή ψευδών ή άλλων στοιχείων και δεδομένων, καθώς και
 • οποιαδήποτε κακόβουλη χρήσης της ιστοσελίδας ή πρόκληση βλαβών σε αυτή (πειρατεία, υποκλοπή δεδομένων, hacking κτλ.).
 • Απαγορεύεται επίσης αυστηρά η χρήση της ιστοσελίδας για σκοπούς που μπορεί να βλάψουν νομικά ή αστικά οποιονδήποτε τρίτο.

Έχετε απορίες ή θα θέλατε να κάνετε κάποια υπόδειξη; Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για ζητήματα που αφορούν τους όρους παροχής υπηρεσιών μας ή τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας:

  Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύει η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.